Etusivu > Koulutukset > Veturinkuljettaja
|

Veturinkuljettaja kantaa suuren vastuun


Tuhansien tonnien ja valtavien tehojen hallinta jopa 220 kilometrin tuntinopeudessa sekä matkustajien ja tavaran turvallinen kuljettaminen aikataulussa ovat veturinkuljettajan arkea. Kuljettajan työpaikka voi olla huippumoderni Pendolino-juna tai diesel-veturi.

Ratapihoilla ja kunnossapitovarikoilla veturinkuljettajan työ on tiivistä ryhmätyötä muiden rautatieammattilaisten kanssa. Veturinkuljettajan toiminnan tukena on tekniikan lisäksi aina liikenteenohjaus. Näissä työympäristöissä korostuvat sosiaaliset taidot sekä joustava ja ryhmän yhteistä tehtävää palveleva asenne.


Koulutus


Veturinkuljettajan koulutus toteutetaan monimuoto-ohjelmana. Se kestää noin 9 kuukautta. Koulutuksen järjestäjänä toimii VR Koulutuskeskus Helsingin Pasilassa.

Opiskelija voi hakea opintotukea KELAsta. Tietyin edellytyksin voi myös opiskella menettämättä työttömyysetuutta. Tarkempia tietoja saa oman alueen TE-toimistosta.


Veturinkuljettajan ammatti


Veturinkuljettajan ammatti on asiakaspalvelutyötä. Se käsittää ajotehtävät henkilö- ja tavarajunissa sekä vaihtotöissä ratapihoilla. Veturinkuljettajan päätehtävinä ovat junien kuljettaminen turvallisesti, aikataulun mukaisesti ja taloudellisesti. Asiakaspalvelu ja aikataulusidonnainen liikenne vaativat aktiivista, kokonaisuuden edun huomioivaa yhteistyötä. Tehtäviin kuuluvat myös ajon valmisteluun ja lopettamiseen liittyvät tehtävät sekä liikkuvan kaluston käsitteleminen asianmukaisesti linja- ja ratapihatyöskentelyssä.
Toiminnallisesti veturinkuljettajan työ on pääasiassa tiedon käsittelyä ja sen seurauksena tehtyjä toimenpiteitä. Tietoja kuljettaja saa monessa muodossa; radan ja opasteiden kautta, kaluston mittareista ja merkkilampuista, kulunvalvontalaitteista, veturien tietokonenäytöistä, kirjallisista materiaaleista, viestilaitteista jne. Veturinkuljettajan on työssään pystyttävä tekemään itsenäisiä ja tarvittaessa nopeita ratkaisuja.

Veturinkuljettajan ammatti on monille toiveammatti. Työhön liittyy sekä valo- että varjopuolia. Veturinkuljettajan työ on itsenäistä, liikkuvuuden takia vaihtelevaa ja erittäin vastuullista. Työ on säännöllisesti epäsäännöllistä vuorotyötä. Työvuoro saattaa alkaa ja päättyä minä vuorokauden aikana tahansa. Yötyötä on noin kolmasosa työstä. Työvuorojen pituus vaihtelee paljon. Epäsäännöllinen ja vaativa vuorotyö edellyttää tekijältään oman elämänsä hallintaa sekä hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä.

Vaihtotöitä tehdään ratapihoilla. Siellä vaihtotyöveturi siirtää vaunuja tai vaunujonoja raiteelta toiselle. Näin tulevia junia hajotetaan ja lähteviä kasataan. Vaihtotyö on ryhmätyötä. Ryhmään kuuluvat kuljettajan lisäksi mm. vaihtotyönjohtaja ja junamiehet. Liikkuminen ratapihoilla vaatii erityistä tarkkaavaisuutta näkyvyyden ollessa usein rajallinen ja liikuteltavan vaunuston painon ollessa suuri.


Veturinkuljettajakoulutuksen rakenne


Koko koulutus teoria-, simulaattorikoulutuksineen ja työnopastuksineen kestää noin 9 kuukautta, jonka jälkeen seuraa 6 viikon Veturinkuljettajan -työharjoittelu. Koulutus toteutetaan monimuoto-ohjelmana. Koulutus jakautuu teoriaopetukseen ja käytännön työnopastukseen. Koulutus järjestetään osittain keskitetysti VR Koulutuskeskuksessa Helsingin Pasilassa ja osittain hajautettuna oppilaiden omilla paikkakunnilla, ratapihoilla, vetureissa ja junissa. Koulutus antaa myös pätevyyden kahden tai kolmen vetokalustosarjan käsittelyyn. Mikäli paikkakunnalla tarvitaan myös muita veturipätevyyksiä, järjestetään ne kurssin jälkeen lisäkoulutuksina.

Koulutusaikanaan oppilaat ovat jatkuvan seurannan ja arvioinnin kohteena. Niin kouluttajat VR Koulutuskeskuksessa kuin työnopastajat eri paikkakunnilla arvioivat oppilaan tietopuolista menestystä, käytännön harjoitteluissa suoriutumista sekä yleistä sopeutumista työyhteisöön ja työn asettamiin vaatimuksiin. Koulutusaika on samalla myös koeaikaa molemmin puolin.


Koulutukseen hakeminen ja valinta


VRKK:ssa toteutettaviin rautatiealan ammattiin johtaviin koulutuksiin hakeudutaan tulevan työnantajan kautta.

Työnantaja valitsee koulutukseen soveltuvat henkilöt oman valintaprosessinsa kautta, johon kuuluu mm. lain edellyttämien terveydentilavaatimusten arviointi ja psykologinen soveltuvuusarviointi.

VRKK ottaa ammattiin soveltuvat henkilöt koulutukseen asiakkaan ja VRKK:n välisen sopimuksen mukaisesti. Hyväksytysti suoritettu koulutus on edellytys, muiden vaatimusten ohella, hakea lupakirjaa tai kelpoisuuskirjaa viranomaiselta. (Kts. Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä.)